Start

Grupy w systemie Proget służą do szybkiego i wygodnego przydzielania polityk, profili i aplikacji dla wielu użytkowników jednocześnie.
Możemy stworzyć wiele grup o różnych ustawieniach. Jeden użytkownik może należeć do kilku grup, jeżeli pomiędzy grupami nie ma konfliktów (tzn. nie posiadają polityk lub profili tego samego typu).
W przypadku wystąpienia takiego zdarzenia, podczas próby dodania użytkownika do grupy, zostaniemy poinformowani o konfliktach w oknie dialogowym.

Domyślnymi grupami w systemie Proget są administratorzy (admins) oraz użytkownicy (users).

Dodawanie grupy

Aby utworzyć nową grupę należy wejść w zakładkę Grupy a następnie kliknąć przycisk Dodaj grupę (Wszystkie konfiguracje można również zmienić po utworzeniu grupy).

Zostanie wyświetlony kreator dodawania grupy do którego należy wprowadzić niezbędne informacje.

W pierwszym oknie wymaganym polem jest Nazwa. Po nadaniu grupie odpowiedniej nazwy klikamy przyciskDalej.

Następnie możemy skonfigurować wcześniej utworzone polityki, które chcemy zastosować dla tej grupy (dodanie polityk nie jest wymagane). Politykę dodajemy poprzez wybranie kategorii, a następnie konkretnej polityki. Aby dodać wybraną politykę klikamy na nią dwukrotnie LPM lub jednokrotnie w przycisk strzałki. Po dokonaniu wyboru klikamy przycisk Dalej.

W kolejnej konfiguracji, do tworzonej przez nas grupy, możemy dodać wcześniej stworzone profile (dodanie profili nie jest wymagane). Profile dodajemy poprzez wybranie kategorii, a następnie konkretnego profilu. Aby dodać wybrany profil klikamy na niego dwukrotnie LPM lub jednokrotnie w przycisk strzałki. Po dokonaniu wyboru klikamy przycisk Dalej.

W czwartym kroku mamy możliwość dodania aplikacji dla użytkowników z grupy. Aplikacje można dodać na urządzenie lub kontener służbowy, jeżeli jest obsługiwany w danym rodzaju aktywacji (dodanie aplikacji nie jest wymagane). Aby dodać aplikację klikamy Dodaj odpowiednio w panelu urządzenia lub kontenera.

W oknie wyboru aplikacji zaznaczamy checkbox przy wybranej aplikacji/ach i klikamy przycisk Zapisz.

W czwartym kroku mamy możliwość dodania aplikacji dla użytkowników z grupy. Aplikacje można dodać na urządzenie lub kontener służbowy, jeżeli jest obsługiwany w danym rodzaju aktywacji Dalej.

Po dokonaniu wyboru klikamy przycisk Dalej.

Po przejściu wszystkich kroków zostanie wyświetlone podsumowanie.

Od teraz możemy zarządzać utworzoną przez nas grupą na karcie Grupy.

Dodawanie użytkownika do grupy

Aby stworzone przez nas grupy mogły spełniać swoje zadanie, niezbędne jest przypisanie do nich użytkowników, którymi chcemy zarządzać w podobny sposób.

Dodanie użytkowników do grupy można zrealizować na dwa sposoby:

Dodawanie pojedynczego użytkownika do grupy

Pojedynczego użytkownika możemy dodać do grupy poprzez jego kartę. Aby to zrobić należy przejść na kartę Użytkownicy następnie wyszukać interesującego nas użytkownika oraz kliknąć w wiersz, w którym się znajduje.

Zostaniemy przekierowani na kartę wybranego użytkownika, tutaj klikamy przycisk Edytuj grupy.

W polu po lewej stronie zostaną wyświetlone dostępne grupy. Aby wybrać interesującą nas grupę możemy w nią kliknąć dwukrotnie LPM lub jednokrotnie w przycisk strzałki.

W polu po lewej stronie zostaną wyświetlone dostępne grupy. Aby wybrać interesującą nas grupę możemy w nią kliknąć dwukrotnie LPM lub jednokrotnie w przycisk strzałki, a następnie kliknąć w przycisk Zapisz. Możemy dodać wiele grup dla użytkownika, jednak jeżeli grupa którą chcemy dodać posiada unikatowe profile lub polityki zawierające się we wcześniej przypisanej grupie użytkownika, to po próbie dodania wyświetlony zostanie błąd.

Przypisanie grupy można sprawdzić na karcie użytkownika w polu Grupy użytkownika lub przechodząc do widoku grupy poprzez kartę Grupy.

Dodawanie wielu użytkowników do grupy

Wielu użytkowników możemy dodać do grupy poprzez kartę Użytkownicy. Aby to zrobić należy, dla wybranych przez nas użytkowników, zaznaczyć pole wyboru znajdujące się w pierwszej kolumnie.

Następnie z przycisku Opcje wyboru pól wybieramy opcję Dodaj użytkowników do grup.

Zostanie wyświetlona tabela, w której możemy dokonać wyboru grup do jakich użytkownicy mają zostać przydzieleni.

Po wybraniu grup, które nie mają konfliktów z obecnie przypisanymi grupami, możemy kliknąć przycisk Zapis. Po poprawnym dodaniu grup pojawi się informacja o wykonanym zadaniu. Użytkownicy których przypisaliśmy do grupy, będą teraz wyświetlani w jej widoku. Aby to sprawdzić należy przejść do zakładki Grupy a następnie wybrać odpowiedni rekord.

Utworzenie administratorów grup

Administrator grupy ma dostęp tylko użytkowników i urządzeń, które są przypisane do jego grupy. Nie ma on wglądu do danych użytkowników poza tą grupą. Ta funkcjonalność pozwala nam na przyznanie kierownikom i menadżerom większej kontroli nad ich podwładnymi, jednocześnie ograniczać dostęp do użytkowników i urządzeń poza ich obszarem odpowiedzialnośći.

Aby przypisać administratora do grupy, należy najpierw utworzyć osobną grupę, do której będzie przypisany tylko nowy administrator. Nazwijmy ją Admin grupy. Po stworzeniu grupy przypisujemy ją do użytkownika, który ma zostać wyznaczony jako admin. Powinniśmy admina również przypisać do grupy, którą będzie nadzorował, żeby miał również dostęp do swoich własnych urządzeń.

Po przypisaniu admina do grup należy przejść na zakładkę Ustawienia. Zostaniemy automatycznie przekierowani na podzakładkę Role.

Należy wcisnąć przycisk Dodaj rolę, aby stworzyć nową rolę dla naszego administratora grupy.

Wpisujemy nazwę roli w odpowiednie pole i wypełniamy pozostałe pola według uznania. Po tym należy nacisnąć na przycisk Zapisz.

Zostaniemy przeniesieni do listy uprawnień roli. Należy nacisnąć na przycisk Zarządzaj grupami, by włączyć funkcję administratora grupy dla tej roli. Po tym naciskamy na przycisk Dodaj grupę, by dodać grupę, którą chcemy zarządzać.

Wyświetli się pole, w którym możemy wybrać grupę. Wpisujemy nazwę grupy i wybieramy ją z listy wyświetlonej pod polem.

Możemy również przypisać więcej niż jedną grupę do danej roli. W tym celu wystarczy ponownie nacisnąć na przycisk Dodaj grupę.

Po tym możemy według własnego uznania wybierać uprawnienia, którymi administrator ma dysponować. Należy brać pod uwagę, że funkcja administratora grupy ogranicza dostęp do innych grup tylko w obrębie zakładek Pulpit, Moja Karta, Użytkownicy, Grupy oraz Urządzenia . Inne zakładki nadal mogą dać dostęp do ogólnych informacji innych grup.

Po wybieraniu uprawnień należy nacisnąć na przycisk Zapisz.

W liście ról zaznaczamy rolę, którą wcześniej stworzyliśmy, i naciskamy na przycisk Zarządzaj grupami.

Wybieramy grupę, do której jest przypisany tylko nasz administrator (w naszym przypadku jest to Admin grupy) i klikamy Zapisz.

Wybrany użytkownik od teraz jest administratorem grupy.